Integration handlar om Allas ansvar och rättigheter

Integration handlar om Allas ansvar och rättigheter

2 Sep, 2014

Integration handlar om att skapa ett samhälle där alla människor som är utsatta i samhället känner samhörighet. Det kan handla om fattiga pensionärer som ska ha ett värdigt liv, det kan vara arbetslösa, det kan vara människor som är oliktänkande men som har rätt till att vara en del i samhället som alla andra. Det kan vara funktionshindrade som med samhällets gemensamma resurser ska få en chans. Det finns många människor som har rätt till en bra integration.

Integration är och kommer alltid att vara ett hårt debatterat ämne oavsett land eller kommun som är mottagare av flyktingar. Under de senaste 5-10 åren har debatten om huruvida Sveriges ska ta emot flyktingar diskuterats livligt.  Det finns grupper i samhället som har svårt att acceptera mångfalden och den mångkultur som den för med sig. I OFA har vi alltid slagits och kommer alltid att kämpa för den svage oavsett etnisk tillhörighet. Vi ser det som en självklar demokratisk fråga att alltid finnas till hands för den svage.  Ur ett nationellt perspektiv har Sverige agiterat för de som har blivit utsatta genom olika naturkatastrofer och odemokratiska förhållanden. Sverige har som sagt bistått genom att öka flyktingkvoten och öppnat upp möjligheterna för de som har varit värst utsatta. Dock har inte dagens integrationspolitik fungerat, då många storstäder och små kommuner fått axla ett alltför stort ansvar medan andra har tillåtits se på.

Vår kommun Borlänge, utgör en av de kommuner som har visat stor solidaritet med människor som är värst utsatta. Och detta stöder Omsorg för alla (OFA).  Ur ett nationellt perspektiv kan man tyvärr konstatera många misstag i hanteringen av människor med annan härkomst, så också i Borlänge. Regering och riksdag har lagt över ett nationellt problem att lösas på kommunal nivå. Detta skapar stora ekonomiska problem. Detta måste vara statens ansvar. Vi som nation och i Borlänge lyckas inte med att ta tillvara den potential som mångfalden för med sig. Många nyanlända flyktingar hänvisas ofta till trångboddhet i områden som Tjärna Ängar och Jakobsgårdarna, områden som gemene man i Borlänge tyvärr upplever som misslyckade integrationsområden, där få borlängebor lever och verkar.

Hur når vi en effektivare integrationspolitik som gynnar samtliga invånare i kommunen?
Politiken måste bygga på en viljestark integration. Vårt förslag bygger på samförstånd och ökat intresse och därmed bidrar till en ökad integration och detta skulle kunna göras genom att införliva ett slags Kultur-, Äldre- och Idrottscenter vid något av de nya skolbyggen som ska uppföras.  I dag har kommunen goda exempel på hur idrotten fört upp Borlänge på idrottskartan.

Att solidariskt ställa upp för flyktingar handlar också om att visa och förmedla de värderingar som ligger till grund för vårt samhälle.  För att skapa en bra integration åligger det kommunen och samhället i övrigt att vara tydliga med individens ansvar och rättigheter samt också de krav ett jämlikt demokratiskt samhälle ställer.

Integration, i alla dess former, anser OFA är hela den civiliserade världens ansvar. Här menar vi att man nödgas tänka i andra banor där möjligheterna måste övervinna negativ retorik. Att inte känna solidaritet med de värst drabbade i världen, i vårt land, i Borlänge är oansvarigt, därför tänker vi värna för en god integration och utveckla kommunen tillsammans med andra goda krafter till en solidarisk kommun där alla känner sig välkomna.


Lars-Erik Skoglund, OFA

comments powered by Disqus