Personal inom välfärden är Borlängebornas livlina

Personal inom välfärden är Borlängebornas livlina

2 Sep, 2014

I senaste budgeten beslöt fullmäktige att tillföra ytterligare resurser till skolan, omsorgen, socialen och arbetsmarknaden. OFA anser att dessa ytterligare medel är viktigt för att möta dagens och framtida behov.   

Men OFA anser att resurserna även måste gå till att skapa drägliga arbetsvillkor för personalen inom främst äldreomsorgen. En nyligen presenterad rapport från Kommunal centralt visar att otryggheten breder ut sig bland kommunals medlemmar. Allt fler jobbar som visstidsanställda, något som medför sämre arbetsvillkor och lägre löner. I Borlänge bedömer Kommunal lokalt att upp emot 14 procent av de som jobbar inom kommunens verksamhet befinner sig i ett otryggt anställningsvillkor. Påtvingade delade turer är också ett socialdemokratiskt påhitt som påverkar arbetsmiljön för redan hårt belastade medarbetare.

Våra hem för äldre eller våra skolor, eller våra hem för de behövande förutsätter engagerad personal. Svaga, äldre och utsatta i samhället är beroende av ansvarstagande och entusiastisk personal som skapar trygghet. Ofta är personal inom äldrevården kanske de gamlas livlina när ensamhet kryper närmare i livet och är det enda mötet med samhället och generationer utanför lägenheten, rummet eller vårdinstansen. Den livskvalité som personalen sprider omkring sig kan aldrig mätas i ekonomiska termer.

Borlänges välfärd bärs upp av de anställda, och då speciellt av kvinnor. Deras arbetsförhållanden har alltmer hårdnat i jakten på besparingar.

Neddragningar i välfärden och minskade (otillräckliga) platser på institutioner resulterar i en hög belastning och press på hemtjänsten. Politiker och chefer verkar vara helt uppslukade av kostnadseffektivisering, samtidigt som samma politiker och chefer i kringliggande organisationer beslutar om satsningar på områden som inte tillhör de kommunala kärnområdena.

I jakten på effektivisering och besparing är det ingen som stannar upp och funderar på personalens arbetsförhållanden, än mindre på konsekvenserna för de äldres situation. Skulle vi vilja vara gamla och ensamma och mötas av personal som aldrig har tid? Är det detta som väntar framtidens äldre?

I den moderna kostnadseffektiva välfärden finns inte utrymme att värna och slå vakt om arbetsförhållanden, än mindre att lyssna och agera på personalens oro över verksamhetens innehåll och kvalité.

OFA kräver att kommunen gör en kraftsamling för att granska arbetsförhållanden för personalen inom hemtjänsten och vårdinstitutionerna. Vi kräver också att chefer inte bara presenterar ekonomiska underlag utan även presenterar återkommande jobbhälsobarometer och personalens tillit till den egna organisationen. OFA vill också att besparingar ska åtföljas av konsekvensbeskrivningar, dels på kvalitén för brukare, dels på personalens arbetsförhållanden.   

Avslutningsvis, när ensamheten kryper närmare för de äldre så kan dagarna vara långa och outhärdliga. I sådana situationer är personalen en frisk vind som bryter av ensamheten med en pratstund och omhändertagande, som i sin tur sprider glädje och trygghet långt ifrån de ekonomiska kalkylerna i stadshusets korridorer.

OFA kommer idag och även efter 14 september att slå vakt om arbetsförhållanden och villkoren för välfärdens personal, något som utgör grunden och garantin för Borlänges välfärd idag och i framtiden.


Lars-Erik Skoglund, OFA

comments powered by Disqus